Công bố thông tin

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
14/03/2022 Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
29/12/2021 Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
27/12/2021 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên
23/12/2021 Bản tóm tắt thông tin tổ chức đăng ký giao dịch
23/12/2021 Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
15/12/2021 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty
03/12/2021 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán
03/12/2021 Công văn chấp thuận đăng ký đại chúng ODE
03/12/2021 Bản tóm tắt thông tin Công ty đại chúng